МО вчителів математики В школі працює 9 методичних об’єднань:

Учителів математики, фізики, інформатики (голова М/О Падагуц О.Д.), української мови та літератури та світової літератури (Нестеренко Н.В.) історії та географії (голова М/О Вітюгова Н.В.), хімії та біології (голова М/О Видай О.В.), іноземної мови (голови М/О Кормільцева О.З.) , учителів початкових класів (голова М/О Ладняк В.В.), учителів художньо – естетичного циклу (голова М/О Якименко Н.С.)

Працюють творчі групи з проблеми «Формування та розвиток конкурентноспроможної  особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг (керівник Рибачок Н.Б.), творча група учителів природничо – математичного циклу, що викладають у 5 класах з проблеми «Системний та компетентнісний підхід до впровадження  нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (керівник Ямкова Л.Б.); творча група учителів початкових класів з проблеми «Впровадження нових державних стандартів початкової освіти в навчально- виховний процес» (керівник Луговська Л.А.)

    На базі школи працювали районні творчі групи учителів початкових класів з проблеми «Активізації пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом впровадження новітніх технологій», учителів іноземних мов «Забезпечення креативності учнів з метою гармонійного розвитку особистості та підвищення якості знань у процесі навчання іноземних мов», творча група учителів української мови та літератури «Компетентнісно – зорієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально – пізнавальних та творчих здібностей учнів».

    Молоді педагоги  задіяні в роботі школи молодого вчителя.

  Перевага в школі надається традиційним формам методичної роботи, що виправдали себе й дають відчутні результати. Щорічні анкетування, їх аналіз допомагають адміністрації школи відстежити динаміку зростання професіоналізму кожного педагога, зробити необхідні висновки, прогнозування, вдало використати надбання окремих учителів у межах колективу.

  Робота всіх методичних підрозділів школи сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню  професійних навичок, формуванню готовності вчителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.

Завдання методичної роботи на 2017-2018 н.р.:

1.Спрямувати роботу педагогічного колективу Христинівської спеціалізованої школи на виконання стратегічних завдань,  визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, документів розроблених Міністерством освіти і науки України щодо подальшого реформування системи освіти.

2. Забезпечити науково – методичний супровід впровадження нових Державних стандартів освіти.

3.Забезпечити умови для якісного введення до профільної підготовки та профільного навчання учнів, зорієнтованого на індивідуалізації та варіативність.

4. Продовжити впровадження в навчально- виховний процес інформаційно – комунікаційних технологій.

5. Здійснювати моніторингові дослідження активно застосовуючи досягнення науки, практичного досвіду, удосконалення форм і методів роботи.

6. Сприяти створенню здоров’язберігаючого середовища, формування навичок здорового способу життя у школярів, свідомої потреби в руховій активності, систематичних занять фізичною культурою та спортом.

7. Забезпечити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, підвищення рівня корпоративної культури вчителя.

Головні цілі методичної роботи:

1.Формування компетентності сучасного учителя в умовах оновлення змісту освіти

2.Створення конкурентноспроможнього середовища з метою підвищення фахової майстерності педагогів.

1.17.Проблемні питання школи

1.Здійснювати наступність у роботі дошкілля школи І та ІІІ ступенів активізувати впровадження в практику роботи проведення спільних заходів засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, семінарів, звітів.

2. Сприяти участі педколективу школи у міжнародних та Всеукраїнських програмах із проблем розвитку освіти.

3. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами самоаналізу професійної діяльності.

4.Систематично оновлювати веб – сайт змістовною та актуальною інформацією про діяльність закладу.