Підвищення статусу національної школи в ХХІ столітті потребує нових підходів і методів роботи з педагогічними кадрами й учнівською спільнотою з метою піднесення їхньої загальної культури, що має переорієнтувати навчально – виховний процес на становлення особистості, здатної продуктивно мислити, розв’язувати життєві проблеми.

Завдання нашої школи – створити атмосферу єдиного державного розуміння розвитку освіти, змінити орієнтацію педагогічного й учнівського колективів у бік оцінювання діяльності кожного за результатами праці, організувати навчально – виховний процес на підставі творчої співпраці педагогів та учнів.

За умов сучасних вимог суспільства суттєво змінено роль учителя, який має не лише надати учням знання і сформувати вміння та навички, але й навчити їх самостійно шукати необхідну інформацію, тобто сформувати їхні самоосвітні компетентності. Цьому сприяє досконале вивчення психологічних і вікових особливостей дітей, їхніх потреб і здібностей.

Такі вимоги до особистості випускника школи сприяли пошуку нашими педагогічними працівниками нових парадигм реформування школи, її нових моделей і технологій, інноваційних підходів, форм і методів навчання та виховання. Саме над проблемою забезпечення належного рівня викладання навчальних предметів відповідно до програм працює педагогічний колектив, який дотримує вимоги Державного стандарту3 загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив, дирекція школи першочерговим завданням поставили створити в школі необхідні умови для навчання та всебічного розвитку учнів.

Здійснення цієї мети вимагає наполегливої праці над низкою проблем, зокрема:

• навчальної: «Впровадження інноваційних освітніх технологій як запорука втілення педагогічного задуму»;

• методичної: «Гармонійний розвиток особистості учителя та учнів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання»;

• виховної: «Виховання патріотичної особистості, якій притаманна демократична громадянська культура, національна свідомість, повага до історичного минулого, традицій, звичаїв та обрядів українського народу».

Основна проблема школи: Формування та розвиток конкурентноспроможної особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг.

1.8. МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ

       Робота з педагогічними кадрами в школі  спрямована на особистісний розвиток учителя та учня. Всі зусилля методичних підрозділів школи було зосереджено на надання допомоги педагогам у підвищенні фахової майстерності, створення творчої атмосфери, впровадженні інноваційних процесів та створенні позитивного морально – психологічного клімату в колективі.

  Вся робота педагогічного колективу була сконцентрована навколо науково – методичної проблеми «Формування та розвиток конкурентноспроможної особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг».

 2016-2017 н.р. – ІІ етап роботи над даною проблемою, реалізація якої відбувалась через:

  • Впровадження в навчально – виховний процес інформаційно – комунікаційних та різноманітних освітніх інновацій;
  • Пошук раціональних шляхів підвищення якості освітніх послуг;
  • Психолого – педагогічну діагностику пріоритетних для учнів напрямків формування та розвитку конкурентноспроможної особистості;
  • Удосконалення навчально – виховного процесу відповідно до вимог сучасної школи;
  • Створення комфортних умов для розвитку здібних та обдарованих учнів;
  • Діагностику та виявлення індивідуальних можливостей, здібностей, нахилів кожного учня та організації психолого – педагогічного супроводу його розвитку.
  • Організацію профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів.

       Методична робота з педагогічними кадрами в школі здійснювалась на основі наказу по школі «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2015 – 2016 н.р.»

    Методична робота проводилась із врахуванням особистісного підходу до кожного учителя. Усі заходи здійснювалися у відповідних формах: традиційних, групових, індивідуальних.

  В школі працює 9 методичних об’єднань:

Учителів математики, фізики, інформатики (голова М/О Падагуц О.Д.), української мови та літератури та світової літератури (Нестеренко Н.В.) історії та географії (голова М/О Вітюгова Н.В.), хімії та біології (голова М/О Видай О.В.), іноземної мови (голови М/О Кормільцева О.З.) , учителів початкових класів (голова М/О Ладняк В.В.), учителів художньо – естетичного циклу (голова М/О Якименко Н.С.)

     Продовжували працювати творчі групи з проблеми, над якою працює педколектив школи «Формування та розвиток конкурентноспроможної  особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг (керівник Рибачок Н.Б.), творча група учителів природничо – математичного циклу, що викладають у 5 класах з проблеми «Системний та компетентнісний підхід до впровадження  нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (керівник Ямкова Л.Б.); творча група учителів початкових класів з проблеми «Впровадження нових державних стандартів початкової освіти в навчально- виховний процес» (керівник Луговська Л.А.)

    На базі школи працювали районні творчі групи учителів початкових класів з проблеми «Активізації пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом впровадження новітніх технологій», учителів іноземних мов «Забезпечення креативності учнів з метою гармонійного розвитку особистості та підвищення якості знань у процесі навчання іноземних мов», творча група учителів української мови та літератури «Компетентнісно – зорієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально – пізнавальних та творчих здібностей учнів».

Молоді педагоги були задіяні в роботі школи молодого вчителя.

  Перевага в школі надається традиційним формам методичної роботи, що виправдали себе й дають відчутні результати. Щорічні анкетування, їх аналіз допомагають адміністрації школи відстежити динаміку зростання професіоналізму кожного педагога, зробити необхідні висновки, прогнозування, вдало використати надбання окремих учителів у межах колективу.

  Робота всіх методичних підрозділів школи сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню  професійних навичок, формуванню готовності вчителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.

    Впроваджуючи інновації в практику роботи школи, досить ефективними були панорама відкритих уроків, творчі звіти учителів, майстер – класи, авторські майстерні, методичні фестивалі.

  Так в цьому навчальному році в школі проведено майстер – клас учителя – методиста художньої культури Кондратюк Н.В., старшого вчителя  початкових класів Макушок Л.Е., учителя вищої категорії Рибачок Н.Б., проведено творчі звіти учителів, що атестуються, панораму відкритих уроків з проблеми, над якою працює школа. В рамках предметних тижнів відбулося засідання круглого столу з проблеми «Методика навчання географії. Проблеми. Пошуки. Знахідки», консиліум учителів української мови та літератури «Розвиток творчої індивідуальності учнів на основі інноваційних технологій на уроках української літератури та української мови»

     Учителі школи беруть активну участь у проведенні районної та обласної виставки «Освіта Христинівщини» та «Освіта Черкащини».

    В цьому навчальному році  в рамках виставки проходив конкурс на кращу серію цифрових ресурсів, в якому взяли участь Галиченко Р.Д., вихователь ГПД, Новіцька Ж.В., учитель – методист історії, Данилевська Г.Я., учитель – методист англійської мови, Падагуц О.Д., учитель методист  математики,Ніколайчук О.В., учитель інформатики І кваліфікаційної категорії, Кулеша  О.М., учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії.

    Роботи учителів інформатики Ніколайчук О.В. та Кулеші О.М. відзначені Дипломами ОІПОПП.

     Свої навчально – методичні посібники представили на виставку учителі школи Білоброва О.М. «Гра як засіб мотивації вивчень німецької мови», Макушок А.П. «Розвиток силових якостей учнів», Лебідь Л.А. «Збірник тестів з української мови», Кондратюк Н.В. «Розробки уроків з образотворчого мистецтва 5 клас», Панченко Н.П. «Математичні диктанти для 5-го класу», Видай О.В. «Природознавство 5 клас» «Хімія для малечі», Рибачок Н.Б., Юркова Т.О., Заплотинська Г.М. «Краєзнавча робота в школі як засіб підвищення інтересу до природничих дисциплін»,Нестеренко Н.В. «Творчість Т.Шевченка періоду «Трьох літ», Новіцька Ж.В. «Забезпечення принципу наступності навчального процесу»

         Педагогічний колектив школи  нагороджено  Дипломами  за  активну  участь  і  представлення  освітніх  інноваційних технологій в V Національній  виставці «Інноватика в  сучасній  освіті» та V Міжнародній  виставці «Сучасні   заклади  освіти -2014».

     В школі, з метою популяризації кращого педагогічного досвіду, було проведено конкурс на кращий  навчально- методичних посібник. Переможцем конкурсу стала учитель  хімії Видай О.В. з навчальним посібником «Природознавство. 5 клас. «Хімія для малечі»

     З метою розвитку професійного кадрового потенціалу, задоволення потреб освітньої галузі у фахівцях з високим рівнем професіоналізму ведеться постійна робота щодо забезпечення підготовки, перепідготовки  педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2013 році здійснювалось через очну, очно – дистанційну та заочну форми навчання при Черкаському ОІПОПП. Так курсову перепідготовку в 2013 році пройшло 9 учителів, що становить 60% (при плані 15)

   Втілюючи в життя науково- методичну проблему школи, учителями закладу було проведено 23 відкритих уроки та 18 позакласних заходів. 

Учителі, впроваджуючи інноваційні форми роботи, формуючи в учнів ключові компетентності всю свою діяльність спрямували на формування та розвиток конкурентоспроможної особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг.

    Проведено тижні педагогічної майстерності учителів географії, фізики та астрономії, української мови та літератури, художньо – естетичного циклу. В грудні методкабінетом школи організовано та проведено методичний фестиваль «Від творчості- до успіху». Відкриті уроки, позакласні заходи, виховні години дали можливість учителям школи обмінятись досвідом своєї роботи, ознайомити педагогів із новими освітніми технологіями та інноваціями в освіті.

   Методичним  кабінетом школи з метою формування позитивної мотивації педагогів до творчої діяльності, вдосконалення загально – педагогічної та методичної підготовки вчителів проводиться просвітницько – розвивальна робота: поновлено банк інновацій, що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки; тут знаходяться інформаційно – методичні матеріали:

розробки учителів школи з впровадження в навчально – виховний процес сучасних технологій навчання й виховання, каталог публікацій учителів школи у фаховій пресі; матеріали з ППД, інформаційні стенди: «Методична робота з педагогічними кадрами», «Моніторинг педагогічної діяльності», «Плекаємо творчу особистість», «Готуємося до атестації», «Інновації в розвитку спеціалізованої школи» ,фахова преса (газети видавництва «Шкільний світ», «Основа»),  журнали «Педагогічний вісник», «Управління школою», «Завуч», література з психології та педагогіки, література  з новітніх технологій навчання, література щодо організації роботи з обдарованими дітьми, нормативно – правове забезпечення, програми з базових дисциплін, розробки уроків, спецкурсів, факультативів.

    Реалізовуючи проект «Обдарована дитина»,учителі школи працюють над розвитком інтелектуальних та творчих здібностей учнів. З цією метою створено та частково реалізовано програму навчання та виховання обдарованих дітей та молоді «Шлях до зірок».

    У 2016 -2017 році на базі шкільного НПУ «Сузір’я» створено філію районного відділення МАН, розпочато роботу секцій «Юний дослідник» та «Англійської мови».

Продовжують реалізовуватись шкільна програма «Профільне навчання» та проект «Кадри». Реалізується ІІ етап проекту «Професійна компетентність учителя».

   Організовано міжнародне співробітництво.

Вчителі англійської мови взяли участь у наступних проектах:

  • ОН –лайн проект Steps to Success (методика викладання англійської мови,  зарубіжний партнер – Британська Рада)
  • Проект SMPT Ванкуверського університету (Канада)
  • Проект «Викладання англійської мови як іноземної» (Корпус миру США в Україні)

       МО учителів іноземних мов працювало над проблемою «Формування креативної, конкурентоспроможної особистості на уроках іноземної мови ». Ця проблема дійсно пов’язана з загальною проблемою школи. Вчителі допомагали молодому поколінню опанувати іноземні мови, як засіб спілкування з іноземною спільнотою та забезпечити зміст та реалізацію іншомовної освіти на рівні Державного стандарту. Члени МО у своїй роботі дотримувались навчальних програм, затверджених МОН України.

Продовжувалась реалізація шкільних проектів «Наш  вибір – здоров’я», «Співпраця в ім’я дитини», «Виховання заради майбутнього».

      Особлива увага приділялась учням початкової школи. Учителі Кормільцева О.З., Шаповал А.А., Журавка В.О., Журавка Є.О. і Доленко О.А. створювали такі психологічні та дидактичні умови, які сприяли гармонійному розвитку школярів. Уроки учнів перших класів відбувалися в ігровій формі з метою адаптації учнів в навчанні іноземної мови. Протягом року вчителі готували дітей до виступів у наступних позакласних заходах: «Свято Нового року»,  «Свято родини», «Свято Букварика»,«Свято 8 Березня» та Тижня англійської мови. Навчання проводилось за підручниками New Let’s Leann видавництва Longman та вітчизняних авторів. Додаткові навчальні матеріали вчителі використовували з сайту Британської Ради (British Council). Вони усі були активними користувачами сайту.

    Молоді вчителі брали участь  в інтернет конференціях при ЧОІПП на освітянському порталі (Доленко О.А., Хліменко О.П., Журавка Є.О., Журавка О.В.)

         Збільшилась кількість учасників конкурсів « Гринвіч» (58 учнів), з них 7 отримали золоті сертифікати, 8 срібних сертифікатів та 2 бронзових, яких заохотили такі вчителі: Шаповал А.А. (14 учнів), Кормільцева О.З. (10 учнів), Журавка В.О.( 2 учні), Журавка Є.О. (7 учнів), Габрид  К.І. ( 5 учнів), Недопьокіна Т.М. (5 учнів), Доленко О.А. (5 учнів), Хліменко О.П. ( 2 учнів), Бондаренко Н.О. (2 учні), Перенчук А.В. ( 3 учні), Данилевська Г.Я. (3 учні).

        З них 7 учнів отримали золоті  сертифікати (учитель Шаповал А.А., Кормільцева О.З.) 8 срібних сертифікатів (учитель Доленко О.А., учитель Шаповал А.А, Кормільцева О.З.) та 2 бронзових ( учитель Шаповал А.А., Кормільцева О.З.)

        Учитель Білоброва О.М. ініціювала участь учнів нашої школи у Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко».

      26 учнів стали учасниками (учителі Білоброва О.М.- 23 учні, Журавка Є.О. – 3 учнів).

       15 учнів (учитель Білоброва О.М.) взяли участь у конкурсі з німецької мови «Альбус». Інституту Розвитку Шкільної Освіти та отримали сертифікати учасників.

       Протягом року 15 учнів проходили інтернет навчання за програмою SMRT Канадського коледжу англійської мови м. Ванкувер і отримали дипломи агентства SCEA. Учитель Журавка Є.О. стала учасником конференції програми  SMRT та отримала сертифікат міжнародного зразка. Кормільцева О.З.(6 учнів) та Журавка Є.О. (9 учнів) були кураторами проекту протягом навчального року.

      Наша школа співпрацювала з Корпусом Миру в Україні. З грудня по березень американський волонтер Александра Кларк проводила уроки англійської мови та організувала клуби, як позакласну діяльність.

      В рамках Тижня іноземних мов усі члени МО провели відкриті уроки та позакласні заходи. Відбулася виставка малюнків та плакатів англійською і німецькою мовою на тему: «Стежками іноземної мови» (1-11 класи), де учні декламували твори Шевченка та Шекспіра іноземною мовою. Відкриті уроки вдало провели, як досвідчені учителі так і молоді фахівці (Хліменко О.П., Журавка Є.О.,Прокопенко В.В., Журавка В.О.) з подальшим обговоренням і самоаналізом на засіданні МО.

      58 учнів виявили бажання взяти участь в І етапі учнівської олімпіади з англійської мови, та 31 учень з німецької мови. У результаті І та ІІ місця серед 8-х класів посіли вихованці Бондаренко Н.О., ІІІ місце ( учитель Габрид К.І.). У 9-х класах І-ІІ місце (учитель Бондаренко Н.О.), ІІІ місце (учитель Перенчук А.В.). У 10-х класах І, ІІІ місце  (учитель Бондаренко Н.О.) ІІ місце (учитель Данилевська Г. Я.). У 11-х класах І-ІІ місце (учитель Недопьокіна Т.М.) ІІІ місце ( учитель Габрид К.І.).

   При шкільному науковому товаристві учнів НТУ «Сузір’я» працює секція англійської мови, де керівниками є Данилевська Г.Я.